Hovedforeningsbidrag

Afdelingerne betaler et årligt bidrag pr. medlem til foreningens fælleskasse og reservefond. Fælleskassebidraget, hvis størrelse og forfaldstidspunkt fastsættes af hovedbestyrelsen for et regnskabsår ad gangen, beregnes med udgangspunkt i medlemmernes antal og alder.

Beløb

I forretningsudvalgets udkast til budget for det kommende regnskabsår indgår beløb pr. medlem og det forventede samlede medlemstal som grundlag for beregningen af hovedforeningsbidraget. Udkastet forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse på hovedbestyrelsesmødet i december.

For 2020 gælder flg. bidrag pr. medlem

-> 18 år 100 kr.
19 år -> 200 kr.

Historik på størrelsen af hovedforeningsbidrag:

 • For 2004-2013: 60 kr./120 kr. (Desuden indtægter fra HalHusets kiosk)
 • For 2014: 80 kr./160 kr. (Faldende indtægter fra HaHusets kiosk)
 • For 2015: 100 kr./200 kr. (HalHusets kiosk lukket)
 • For 2016: 75 kr./150 kr. (HalHuset lukket/mindre vedligehold)
 • For 2017- : 100 kr./200 kr. (Inkl. lån til donation til Multihallen)

Hvad skal hovedforeningsbidraget bruges til

Hovedforeningsbidraget skal først og fremmest dække alle fællesomkostninger og desuden skal det dække andre fællesomkostninger (eller opsparing hertil) til forskellige formål/tiltag, som hovedbestyrelsen beslutter at donere/sætte i gang.

Derudover skal hovedforeningsbidraget sammen med øvrige indtægter sikre, at der oparbejdes en likvid formue, som skal medgå til dækning af foreningens fælles forpligtelser, hvis omstændighederne gør dette bydende nødvendigt.

Faste fællesomkostninger

 • Afdrag på lån på 1.500.000 kr., der blev doneret til Multihallen. På den ekstraordinære generalforsamling den 15/1-2015 blev det vedtaget, at der opkræves 75 kr. pr. medlem om året, indtil lånet er indfriet. I praksis afregnes 75.000 kr. plus renter årligt til banken.
 • Klubhusfaciliteter i Multihallen (100.000 kr. årligt)
 • Hjemmeside og domæne (ca. 6.000 kr. årligt)
 • Kontingent til Mårslet Bladet (12.000 kr. årligt) Giver TMG ret til ”gratis” optagelse af indlæg i bladet.
 • Kontingent til Aarhus Idrætssamvirket (ca. 7.000 kr. årligt)
 • Kontingent til DGI (ca. 9.000 kr. årligt)
  • Herunder blandt andet kollektiv ansvarsforsikring for ledere/trænere/instruktører/bestyrelsesmedlemmer. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, foreningen, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil mv. Forsikringen dækker også foreningens erstatningsansvar som ejer eller bruger af bygninger eller grundareal, hvor aktiviteterne foregår. Desuden er der netbanksdækning for op til 1.000.000 kr. pr. skade. Det betyder, at der vil være dækning, hvis foreningens bankkonto bliver hacket og pengene stjålet. 2.
  • Arbejdsskadeforsikring, Idrætsrejser til udlandet, Retshjælp og Psykologisk krisehjælp.
  • Foreningsrådgivning
  • Kommunikationshjælp
  • Tilskud til kurser og uddannelser
  • Håndtering af stævner og turneringer
  • Hjælp til indsamlinger
  • Støtte fra puljer og fonde
 • Opretholdelse af reservefonden (ca. 2.000 kr. årligt)
 • Kontorhold, herunder Conventus licens (ca. 7.500 kr. årligt)
 • Forplejning til generalforsamling og møder (ca. 4.000 kr. årligt)
 • Forsikring af fælles materiel (opbevaringsskabe, pokaler mv. – ca. 1.500 kr. årligt)
 • Gaver fra HB/FU

Andre fællesomkostninger

 • Foreningsudvikler (225.000 årligt i itv. 2020-2021-2022). Der skal søges støtte til dækning af omkostningen i størst mulig omfang. Desuden bidrager medlemstilgang i form af hovedforeningsbidrag)
 • Tilskud til foreningsudvikling – materiel, aktiviteter, arrangementer mv.
 • Fælles arrangementer
 • Donationer

Betaling af hovedforeningsbidrag

I september beder hovedkassereren i en mail kassereren i de afdelinger*, som har hovedaktiviteterne i sommermånederne om at oplyse afdelingens medlemstal i det medsendte skema. I samme mail bedes om indbetaling af afdelingens hovedforeningsbidrag jf. det godkendte budget for året. Frist for aflevering af skema og betaling er ca. 3 uger.

I november beder hovedkassereren i en mail kassereren i de afdelinger**, der har hovedaktiviteterne i vintermånederne om at oplyse afdelingens medlemstal i det medsendte skema. I samme mail bedes om indbetaling af afdelingens hovedforeningsbidrag jf. det godkendte budget for året. Frist for aflevering af skema og betaling er ca. 3 uger.

*) Cykelmotion, Fodbold, Petanque og Tennis.
**) Badminton, Basketball, Dart, Floorball, Gymnastik, Håndbold, Motion og Volleyball.

Optælling af medlemmer

Efter indmelding består medlemskabet

 • indtil medlemmet udmelder sig
 • indtil det konstateres, at pågældende ikke betaler kontingentet for en påbegyndt sæson, eller
 • indtil foreningen bringer medlemskabet til ophør på grund af kontingentrestance vedrørende en afsluttet sæson eller af anden årsag.

Der beregnes hovedforeningsbidrag for overførte medlemskaber fra året forinden minus udmeldte/ophørte medlemmer plus de nye tilmeldte medlemmer i løbet af indeværende år med undtagelse af passive medlemmer og æresmedlemmer.

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.