TMG – Fordeling af OK/SuperBrugsen Sponsorpulje

OK / SuperBrugsen i Mårslet støtter TMG. Det sker via OK/SuoerBrugsen Sponsorpuljen, der udbetales til TMG én gang om året.

Ansvar for fordeling
Det er aftalt i TMG’s Hovedbestyrelse (HB) at Forretningsudvalget (FU) i TMG står for fordelingen af midlerne i sponsorpuljen. Det er FU’s forpligtigelse efter bedste evne at fordele midlerne objektivt ud fra nedenstående kriterier.

Opdeling af pulje i sponsordele
Den samlede pulje deles op i sponsordele á 5.000 kr. + evt. en rest, som overføres til næste års sponsorpulje. De enkelte afdelinger i TMG kan ansøge om én eller flere sponsordele. Antal sponsordele til uddeling oplyses på HB-møde i februar og antallet noteres i referat fra mødet.

Ansøgningsrunder
Der er 2 ansøgningsrunder årligt. Halvdelen +1 ved ulige antal sponsordele uddeles i første ansøgningsrunde og resten i anden ansøgningsrunde.
Hvis der undtagelsesvis ikke er modtaget ansøgninger til alle sponsordele i 1. runde, overføres ikke-uddelte sponsordele til 2. runde.
Hvis der ikke er modtaget ansøgninger til alle sponsordele i 2. runde, tilfalder den/de overskydende sponsordele Hovedforeningen (TMG).

Ansøgningsperiode:
1. runde: 1/3 - 1/4
2. runde: 1/9 - 1/10.

Udbetaling af sponsordele:
1. runde: 1/5
2. runde: 1/11.

Ansøgningen stiles til Hovedkassereren.

Kriterier

- Alle afdelinger registreret under TMG kan søge.
- Der skal søges indenfor de angivne ansøgningsperioder
- Det vægtes, at flest mulige afdelinger eller flest mulige hold tildeles sponsordele pr. ansøgningsrunde.
- Det vægtes, at der tildeles sponsordele til alle formålskategorier (se nedenstående) pr. ansøgningsrunde.
- Skal være til gavn for Mårslet, direkte eller indirekte
- Følgende prioritering foretages i udvælgelse af ansøgning
 1. Nye initiativer
 2. Gentagne aktiviteter
 3. Drift aktiviteter
- Ansøgning må gerne genindsendes til næste ansøgningsrunde, hvis ikke ansøgningen er blevet udvalgt.

Formålskategori

Der skal søges indenfor en overordnet formålskategori. Der er følgende 3 overordnede formålskategorier, der ydes tilskud til:

Bredde
- i en TMG afdeling eller på et hold
For at påskønne sammenholdet og bredden i den enkelte afdeling. Ansøgning kan bl.a. omhandle tilskud til event, der samler afdelingen eller de enkelte hold, eller event der synliggør afdelingen i Mårslet og inviterer andre med. Da bredden påskønnes, skal flest muligt kunne være med. Kan også være et tilskud til nyt udstyr i afdelingen m.m.

Talent
- i en TMG afdeling eller på et hold

For at påskønne ekstremt gode opnåede individuelle eller holdpræstationer indenfor en bestemt sportsgren og for at anerkende talentpotentiale. Dette skal sammenlignes indenfor den enkelte sportsgren på enten nationalt eller regionalt plan. Ansøgningen kan evt. omhandle tilskud til talentstævne, specialudstyr til brug for udøvere, afholdelse af talentevent i Mårslet m.m

Samarbejde
- mellem TMG’s afdelinger

For at påskønne sammenholdet på tværs af afdelinger. Der vægtes initiativer der går på tværs af afdelinger i TMG, og involverer flere aktører og evt. gerne involverer nye former for idrætsaktiviteter.
Ansøgning kan bl.a. omhandle tilskud til events m.m.

Forpligtigelse
De, der modtager tilskud i form af sponsordele, forpligtiger sig til at synliggøre, at de har modtaget støtte. Dette indbefatter, at der laves et indlæg til de sociale medier og/eller Mårslet Bladet, hvad støtten går til. Indlæg indeholder også billeder med synlig SuperBrugsen og OK logo. Konkret aftales dette nærmere i samarbejde med OK / SuperBrugsen og FU i TMG.


Opstart 2019 /2020
I forbindelse med indførelse af denne nye fordeling af sponsorpuljen, er ansøgningsfristen for 1. runde sat til 1/4 – 2020 og udbetaling af sponsordele vil være d. 1/5 – 2020. Ansøgningsfrist og udbetaling for 2. runde er som ovenfor beskrevet.

I 2019 er OK Sponsorpuljen på 47.164 kr. Der vil derfor være 5 sponsordele til fordeling i 1. runde i 2020 og 4 sponsordele i 2. runde i 2020.